Viet Orient

Giới thiệu Công ty Tư vấn, Set up và Quản lý khách sạn Viet Orient

Cơ cấu Tổ chức Nhân sự
BỘ MÁY TỔ CHỨCSƠ ĐỒ TỔ CHỨC Cơ cấu Tổ chức Công ty Tư vấn Set up và Quản lý khách sạn Viet Orient

BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc:

Nhiệm vụ chính:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc.
- Hoạch định các chiến lược cho các phòng ban đưa ra giải pháp nhằm tư vấn, hỗ trợ vận hành trước, trong và sau khai trương của các sản phẩm do Công ty tư vấn set up và quản lý.
- Lập dự thảo chương trình hành động, đề ra các biện pháp kiểm soát, cải tiến tổ chức, xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động cho Công ty và khách sạn do Công ty tư vấn và quản lý.

Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Nội chính
Nhiệm vụ chính: Quản lý công tác đối nội của Công ty bao gồm các phòng ban trong công ty như Phòng HCNS, Phòng Tài chính, Phòng Kinh doanh.
- Tạo lập mối quan hệ mật thiết trong công ty, thiết lập hệ thống thông tin có hiệu quả, phối hợp với các Phòng ban, dự án để đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty và đối tác.
 
Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Phát triển dự án
Nhiệm vụ chính: Quản lý Nhóm phát triển các dự án tư vấn, set up và quản lý khách sạn/khu nghỉ dưỡng của công ty.
- Chỉ đạo của Ban Phát triển dự án xây dựng, lên kế hoạch chi tiết về việc set up và  quản lý khách sạn/khu nghỉ dưỡng do Công ty thực hiện: Nghiên cứu đầu tư, nghiên cứu công năng, nghiên cứu thị trường, kế hoạch nhân sự, kế hoạch kinh doanh – tiếp thị của từng dự án.

Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Điều hành khối khách sạn – khu nghỉ dưỡng
Nhiệm vụ chính: Quản lý, điều hành các khách sạn, Khu nghỉ dưỡng do Công ty tư vấn, set up và quản lý.
 
Trợ lý Tổng giám đốc:
Nhiệm vụ chính:
- Cầu nối giữa Tổng Giám đốc với các thành viên trong Ban Giám đốc cũng như Quản lý các cấp trong công ty.
- Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng giám đốc tới các cấp Quản lý trong Công ty
- Chuẩn bị và tổng hợp tất cả các báo cáo liên quan đến hoạt động Tư vấn, Set up và Quản lý của công ty. 
 
BAN NỘI CHÍNH
Hoạt động dưới sự quản lý của Phó tổng giám đốc Phụ trách Nội chính gồm Bộ phận Tài Chính Kế Toán; Hành chính Nhân sự; Pháp Chế; Kinh doanh - Tiếp thị.

Bộ phận Tài Chính Kế Toán
Quản lý tài chính, kế toán, thống kê trong Công ty; nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền và chuẩn hóa mô hình tài chính, làm việc chính xác, chuyên nghiệp và hợp tác giữa các bên đối tác liên quan.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý tài chính, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về tài chính – kế toán. Có nhiệm vụ tính toán chi phí đầu tư, dòng tiền và phân bổ các hạng mục tài chính theo đúng tỷ lệ về chi phí đầu tư, quỹ dự phòng, chi phí nguyên liệu, quỹ lương nhân sự, quỹ ngân sách kinh doanh tiếp thị….
- Quản lý tiền vốn, tài sản và kiểm soát thu - chi mua bán, thanh toán mua bán hàng hóa nhanh chóng và thu hồi công nợ. Cung cấp hóa đơn và các giao dịch giữa Công ty và đối tác được chính xác, giảm thiểu các sai sót, tạo điều kiện thông suốt trong quá trình ký kết và thực hiện các dự án.
- Báo cáo quyết toán, kiểm tra thường xuyên hoạt động kế toán của các bộ phận, nắm bắt tình hình kinh doanh của Công ty từ đó lập kế hoạch tài chính, bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các số liệu.
- Báo cáo định kỳ tới Phó Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề cần hỗ trợ của đối tác khách sạn mà công ty Set up và quản lý.

Bộ phận Hành chính – Nhân sự
Xây dựng hệ thống hành chính – nhân sự, các văn bản, bảng biểu theo quy chuẩn, phát triển nguồn nhân lực cho Công ty và các dự án do Công ty set up và quản lý. Xây dựng định biên nhân sự, tuyển dụng và xây dựng bộ máy nhân sự, quy chế nhân sự chuẩn mực, tinh gọn, hiệu quả.
- Lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự, xây dựng định biên nhân sự; tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng quy chế trả lương, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật cho từng khách sạn/khu nghỉ dưỡng do công ty set up và quản lý;
- Thực hiện các phương pháp thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác.
- Tham mưu, tư vấn xây dựng hệ thống văn bản hành chính đầy đủ, chi tiết và khoa học giúp các khách sạn/khu nghỉ dưỡng mà công ty Setup và quản lý đi vào vận hành một cách bài bản trong công tác quản lý hành chính;
- Tư vấn, xây dựng và giám sát việc thực hiện các Nội quy, Quy chế của Công ty, các khách sạn do Công ty Set up và quản lý.

Bộ phận Pháp Chế
Tham mưu và làm các thủ tục pháp lý trong việc ký kết, giám sát thực hiện các hợp đồng set up và quản lý khách sạn.

Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị
Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh – tiếp thị hàng tháng, quý, năm của công ty và các khách sạn/khu nghỉ dưỡng do công ty set up và quản lý.
Nhiệm vụ chính:
- Tư vấn xây dựng chương trình tiếp thị  ngắn hạn và tiếp thị chiến lược cho Công ty và khách sạn để có thể thu hút khách và tăng doanh thu, hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng thương hiệu của khách sạn/khu nghỉ dưỡng do VOH tư vấn setup và quản lý, giúp khách hàng nhận ra sự khác biệt và hấp dẫn hơn trong sản phẩm và dịch vụ với các đối thủ cạnh tranh. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược tiếp thị theo từng thời kỳ và giai đoạn cho Công ty và từng đối tác.
- Kích hoạt thương hiệu khách sạn do Công ty tư vấn setup và quản lý thông qua việc quảng bá thiệu thương hiệu mới, Tổ chức sự kiện, xây dựng Chương trình khuyến mãi, chương trình tài trợ…
- Hỗ trợ xây dựng kịch bản, chương trình khai trương và vận hành giai đoạn ban đầu….chuyên nghiệp và ấn tượng.
- Trực tiếp soạn thảo, biên tập và cập nhật thông tin sản phẩm, dự án của Công ty và các sản phẩm quảng cáo của khách hàng trên các phương tiện truyền thông.
- Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với giới truyền thông để đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp/ các khách sạn/ khu nghỉ dưỡng của đối tác được thể hiện một cách tốt nhất trước công chúng, tạo giá trị tích cực trong hoạt động kinh doanh.


 
BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Hoạt động dưới quyền chỉ đạo của Phó tổng giám đốc Phụ trách dự án.
Có chức năng thực hiện các dự án, cụ thể:
- Tìm và tiếp cận các dự án khách sạn, các chủ đầu tư tiềm năng để tiếp cận
- Phân tích và đưa ra những đề xuất khả thi nhất cho dự án.
- Đề xuất và gửi báo giá căn cứ theo tính khả thi của từng dự án.
- Xem xét các yêu cầu của khách hàng, các điều kiện ký kết hợp đồng và thực hiện việc lập hồ sơ dự án phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Phối hợp với khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong quá trình thi công. Tìm hiểu và phổ biến thông tin tới Ban Giám đốc Công ty và khách hàng. Đề xuất phương án giải quyết.
- Giám sát và quản lý trực tiếp các hoạt động trong giai đoạn thực hiện dự án.
 - Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc trong việc xây dựng lên kế hoạch chi tiết về việc set up và  quản lý khách sạn/khu nghỉ dưỡng do Công ty thực hiện: Nghiên cứu đầu tư, nghiên cứu công năng, nghiên cứu thị trường, kế hoạch nhân sự, kế hoạch kinh doanh – tiếp thị của từng dự án.
- Đảm nhận vai trò tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án set up, tuyển dụng và đào tạo hay quản lý khách sạn giai đoạn tiền khai trương.
- Quản lý, điều phối và kiểm tra các hoạt động nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian.
- Thay mặt Ban Giám đốc quản lý và giám sát trực tiếp các Công trình được giao và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám đốc về mọi mặt của Công trình.
- Theo dõi tiến triển của dự án và xác nhận khối lượng các hạng mục theo định kỳ, kiểm soát việc thi công nằm trong phạm vi ngân sách chủ đầu tư đã duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể và các mục đích đề ra của từng dự án set up và vận hành khách sạn. Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến khi cần thiết.
- Đại diện Công ty trao đổi thông tin với khách hàng, kể cả tiếp nhận và xử lý các ý kiến phàn nàn của khách hàng.
- Báo cáo định kỳ tiến trình thực hiện và các vấn đề phát sinh khác với Ban lãnh đạo Công ty.
 
BAN ĐIỀU HÀNH KHỐI KHÁCH SẠN – KHU NGHỈ DƯỠNG

Hoạt động dưới sự quản lý của Phó tổng giám đốc Phụ trách Điều hành khối khách sạn – Khu nghỉ dưỡng bao gồm Tổng quản lý của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Công ty Tư vấn, Set up và Quản lý.
Quản lý, điều phối hoạt động trong từng khách sạn/khu nghỉ dưỡng do công ty quản lý. Và hỗ trợ hoạt động của từng khách sạn để đảm bảo các khách sạn luôn hoạt động tốt, đảm bảo dịch vụ như đã đặt ra.
 
BAN CHUYÊN MÔN
Hoạt động dưới sự quản lý của Phó tổng giám đốc Điều hành Khối khách sạn – Khu nghỉ dưỡng bao gồm các chuyên gia về Nhân sự; Ẩm thực; Buồng phòng; Kỹ thuật; Tài chính, Kinh doanh chịu trách nhiệm tham mưu.
- Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối khách sạn về chiến lược, chính sách nhân sự; phương án kinh doanh; tư vấn kỹ thuật… của Công ty và các khách sạn do Công ty setup và quản lý; giúp Phó tổng giám đốc lập dự thảo chương trình hành động, đề ra các biện pháp kiểm soát, cải tiến tổ chức, xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động.
- Hướng dẫn và đào tạo chuyên môn cho toàn bộ các trưởng bộ phận của các khách sạn do công ty quản lý.

Hệ thống khách sạn
Vui lòng chọn khách sạn Ngày đến Ngày đi Đặt phòng